महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षीत कामासाठी घेण्याबाबतच्या सूचना मराठी वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत.   Applications will be rejected if clarification is not given in 7 days on receipt of message. / ज्या नोंदणी , नूतनीकरण व लाभाच्या अर्जावर स्पष्टीकरण मागवले आहे त्यांनी ७ दिवसाच्या आत स्पष्टीकरण देणे जरुरी आहे. जर विहित मुदतीत स्पष्टीकरण दिले नाही तर अर्ज नाकारण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी.

Annual Reports and Audit Reports (Updated till 2019-20)

Annual Reports and Audit Reports 2019-20Download
Annual Reports and Audit Reports 2018-19Download
Annual Reports and Audit Reports 2017-18Download
Annual Reports and Audit Reports 2016-17Download
Annual Reports and Audit Reports 2015-16Download
Annual Reports and Audit Reports 2014-15Download
Annual Reports and Audit Reports 2013-14Download
Annual Reports and Audit Reports 2012-13Download
Annual Reports and Audit Reports 2011-12Download
Annual Reports and Audit Reports 2010-11Download
Annual Reports and Audit Reports 2009-10Download
Annual Reports and Audit Reports 2008-09Download
Annual Reports and Audit Reports 2007-2008Download