Regarding appointment on contract basis for Maharashtra Building and other Construction Workers Welfare Board / महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळासाठी करार पद्धतीने नियुक्तीबाबत   Applications will be rejected if clarification is not given in 7 days on receipt of message. / ज्या नोंदणी , नूतनीकरण व लाभाच्या अर्जावर स्पष्टीकरण मागवले आहे त्यांनी ७ दिवसाच्या आत स्पष्टीकरण देणे जरुरी आहे. जर विहित मुदतीत स्पष्टीकरण दिले नाही तर अर्ज नाकारण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी.
Annual Reports and Audit Reports
Annual Reports and Audit Reports 2019-20Download
Annual Reports and Audit Reports 2018-19Download
Annual Reports and Audit Reports 2017-18Download
Annual Reports and Audit Reports 2016-17Download
Annual Reports and Audit Reports 2015-16Download
Annual Reports and Audit Reports 2014-15Download
Annual Reports and Audit Reports 2013-14Download
Annual Reports and Audit Reports 2012-13Download
Annual Reports and Audit Reports 2011-12Download
Annual Reports and Audit Reports 2010-11Download
Annual Reports and Audit Reports 2009-10Download
Annual Reports and Audit Reports 2008-09Download
Annual Reports and Audit Reports 2007-2008Download