महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षीत कामासाठी घेण्याबाबतच्या सूचना मराठी वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत.   Applications will be rejected if clarification is not given in 7 days on receipt of message. / ज्या नोंदणी , नूतनीकरण व लाभाच्या अर्जावर स्पष्टीकरण मागवले आहे त्यांनी ७ दिवसाच्या आत स्पष्टीकरण देणे जरुरी आहे. जर विहित मुदतीत स्पष्टीकरण दिले नाही तर अर्ज नाकारण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी.
Board’s Minutes of Meeting
Board’s Meeting
Meeting NumberDate of MeetingMinutes
1107-06-2012Download
1222-08-2012Download
1417-10-2012Download
1506-11-2012Download
1623-01-2013Download
1725-03-2013Download
1808-07-2013Download
2121-10-2013Download
2216-01-2014Download
2330-07-2014Download
2424-06-2015Download
2515-07-2015Download
2626-08-2015Download
2715-09-2015Download
2801-10-2015Download
2902-11-2015Download
3028-12-2015Download
3118-01-2016Download
3229-03-2016Download
3503-09-2016Download
3828-02-2017Download 1    |   Download 2   |   Download 3
3915-04-2017Download
4003-05-2017Download
4106-06-2017Download 1   |   Download 2
4218-07-2017Download 1   |   Download 2
4322-09-2017Download
4403-01-2018Download
4521-03-2018Download
4622-05-2018Download
4718-07-2018Download
4830-10-2018Download
4924-01-2019Download
5001-03-2019Download
5103-06-2019Download
5204-09-2019Download
5313-02-2020Download
5413-03-2020Download
5513-07-2020Download
5627-10-2020Download
5702-03-2021Download | Download
5817-06-2021Download
Advisory Commitee
SR.NO.Meeting numberDate of MeetingMeeting
1116-07-2012Download
2221-11-2012Download
3326-02-2013Download
4430-08-2013Download
Expert Commitee
SR.NOMeeting NumberDate of MeetingMeeting
1111-03-2013Download
2208-10-2013Download
3309-06-2014Download
4430-07-2014Download