मंडळाच्या ५७ व्या दि. ०२-०३-२०२१ रोजीच्या बैठकीत खालील प्रमाणे ठराव पारित करण्यात आलेला आहे . ठराव क्र ५७(२)/२०२१:- सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात कोविद १९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे बहुतांश कालावधीत शाळा / महाविद्यालये बंद होती अथवा ऑनलाईन पद्धतीने कार्यरत होती अशा स्थितीत दिनांक ०१-०४-२०२० ते दि . ३१ - ०३- २०२१ या कालावधीत शैक्षणिक सहाय्याच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शाळा /महाविद्यालयातील उपस्थितीची अट शिथिल करण्यात येत आहे.    ठराव क्र ५७(५)/२०२१:- कोविद १९ विषाणूच्या प्रादुर्भाव कालावधीत जिल्हा कार्यालये नियमितपणे कार्यरत नसल्यामुळे नूतनीकरण होऊ न शकलेले व दि. ०१-०४- २०२० ते ३१-०३-२०२१ या कालावधीत बांधकामाच्या ठिकाणी अपघाती मृत्यू झालेल्या प्रकरणी बांधकाम कामगारांच्या वारसांना मंजूर योजनेकरिता देय अर्थसहाय्य देण्यात यावे. असा ठराव सर्वानुमते पारित करण्यात आला.
Board’s Minutes of Meeting
Board’s Meeting
Meeting NumberDate of MeetingMinutes
1107-06-2012Download
1222-08-2012Download
1417-10-2012Download
1506-11-2012Download
1623-01-2013Download
1725-03-2013Download
1808-07-2013Download
2121-10-2013Download
2216-01-2014Download
2330-07-2014Download
2424-06-2015Download
2515-07-2015Download
2626-08-2015Download
2715-09-2015Download
2801-10-2015Download
2902-11-2015Download
3028-12-2015Download
3118-01-2016Download
3229-03-2016Download
3503-09-2016Download
3828-02-2017Download 1    |   Download 2   |   Download 3
3915-04-2017Download
4003-05-2017Download
4106-06-2017Download 1   |   Download 2
4218-07-2017Download 1   |   Download 2
4322-09-2017Download
4403-01-2018Download
4521-03-2018Download
4622-05-2018Download
4718-07-2018Download
4830-10-2018Download
4924-01-2019Download
5001-03-2019Download
5103-06-2019Download
5204-09-2019Download
5313-02-2020Download
5413-03-2020Download
5513-07-2020Download
5627-10-2020Download
5702-03-2021Download | Download
Advisory Commitee
SR.NO.Meeting numberDate of MeetingMeeting
1116-07-2012Download
2221-11-2012Download
3326-02-2013Download
4430-08-2013Download
Expert Commitee
SR.NOMeeting NumberDate of MeetingMeeting
1111-03-2013Download
2208-10-2013Download
3309-06-2014Download
4430-07-2014Download