महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षीत कामासाठी घेण्याबाबतच्या सूचना मराठी वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत.   Applications will be rejected if clarification is not given in 7 days on receipt of message. / ज्या नोंदणी , नूतनीकरण व लाभाच्या अर्जावर स्पष्टीकरण मागवले आहे त्यांनी ७ दिवसाच्या आत स्पष्टीकरण देणे जरुरी आहे. जर विहित मुदतीत स्पष्टीकरण दिले नाही तर अर्ज नाकारण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी.

Financial information

  • The Board collects funds from the cess, the registration fees of the workers and annual subscription of the workers.
  • According to Section 3 (1) of the cess Act, the Central Government has fixed the amount of 1% (excluding land value) for the total project cost by the notification of the Central Government.
  • The registration fee for workers is Rs. 25/- and annual subscription is Rs. 60/-
  • The total amount of interest on cess, labour registration fee, labour annual subscription and deposit up to Rs. 7482.33 crore is deposited.

BANK DETAILS FOR CESS COLLECTION

Sr.No.

Bank & Branch Name

Account Type

Account No.

Ifsc Code

1 Central Bank of India
[BKC,Bandra(E),Mumbai]
Current account 3671178591 CBIN0282611

BANK DETAILS FOR CONSTRUCTION WORKERS REGISTRATION FEE

Sr.No.

Bank & Branch Name

Account Type

Account No.

Ifsc Code

1 Central Bank of India
[BKC,Bandra(E),Mumbai]
Saving account 3230821864 CBIN0282611

 

BANK DETAILS FOR CONSTRUCTION WORKERS MEMBERSHIP FEE

Sr.No.

Bank & Branch Name

Account Type

Account No.

Ifsc Code

1 Central Bank of India
[BKC,Bandra(E),Mumbai]
Saving account 3143044488 CBIN0282611

Cess collection and expenditure