महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षीत कामासाठी घेण्याबाबतच्या सूचना मराठी वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत.   Applications will be rejected if clarification is not given in 7 days on receipt of message. / ज्या नोंदणी , नूतनीकरण व लाभाच्या अर्जावर स्पष्टीकरण मागवले आहे त्यांनी ७ दिवसाच्या आत स्पष्टीकरण देणे जरुरी आहे. जर विहित मुदतीत स्पष्टीकरण दिले नाही तर अर्ज नाकारण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी.

वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल (2019-20 पर्यंत अद्यतनित)

वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2019-20डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2018-19डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2017-18डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2016-17डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2015-16डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2014-15डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2013-14डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2012-13डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2011-12डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2010-11डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2009-10डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2008-09डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2007-08डाऊनलोड