Regarding appointment on contract basis for Maharashtra Building and other Construction Workers Welfare Board / महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळासाठी करार पद्धतीने नियुक्तीबाबत   Applications will be rejected if clarification is not given in 7 days on receipt of message. / ज्या नोंदणी , नूतनीकरण व लाभाच्या अर्जावर स्पष्टीकरण मागवले आहे त्यांनी ७ दिवसाच्या आत स्पष्टीकरण देणे जरुरी आहे. जर विहित मुदतीत स्पष्टीकरण दिले नाही तर अर्ज नाकारण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी.
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2019-20डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2018-19डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2017-18डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2016-17डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2015-16डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2014-15डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2013-14डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2012-13डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2011-12डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2010-11डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2009-10डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2008-09डाऊनलोड
वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल 2007-08डाऊनलोड