महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षीत कामासाठी घेण्याबाबतच्या सूचना मराठी वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत.   Applications will be rejected if clarification is not given in 7 days on receipt of message. / ज्या नोंदणी , नूतनीकरण व लाभाच्या अर्जावर स्पष्टीकरण मागवले आहे त्यांनी ७ दिवसाच्या आत स्पष्टीकरण देणे जरुरी आहे. जर विहित मुदतीत स्पष्टीकरण दिले नाही तर अर्ज नाकारण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी.

List of Registered Workers

Count :

Current Statistics

No.of Registered construction Workers.

No.of Registered construction active (live) Workers.

No.of beneficiaries of various schemes

Amount of benefits released in various schemes(Rs.in crore)

Year wise detail of Registered and active construction workers on record.

Sr.No.YearRegistered construction workers
12011-1233794
22012-1382403
32013-1482667
42014-15175579
52015-16121225
62016-1797745
72017-18355118
82018-19662088
Total1610619

 

 

 

From 2011-12 to 2018-2019(March 2019) registration of 9,27,583 construction workers is active(live)


Sr.No.
Description
Total No of Forms Available
Total No of Forms Handed Over for Scanning
Total No of Scanning Completed
Total No of Data Entry Completed
1Scanning & Data Entry Status
10,75,3175,41,6163,75,5013,03,206