महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षीत कामासाठी घेण्याबाबतच्या सूचना मराठी वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत.   Applications will be rejected if clarification is not given in 7 days on receipt of message. / ज्या नोंदणी , नूतनीकरण व लाभाच्या अर्जावर स्पष्टीकरण मागवले आहे त्यांनी ७ दिवसाच्या आत स्पष्टीकरण देणे जरुरी आहे. जर विहित मुदतीत स्पष्टीकरण दिले नाही तर अर्ज नाकारण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी.
बैठकांचे इतिवृत्त
मंडळाचे बैठक
बैठक क्रमांकबैठक दिनांकइतिवृत्त
1107-06-2012 डाउनलोड
1222-08-2012डाउनलोड
1417-10-2012डाउनलोड
1506-11-2012डाउनलोड
1623-01-2013डाउनलोड
1725-03-2013डाउनलोड
1808-07-2013डाउनलोड
2121-10-2013डाउनलोड
2216-01-2014डाउनलोड
2330-07-2014डाउनलोड
2424-06-2015डाउनलोड
2515-07-2015डाउनलोड
2626-08-2015डाउनलोड
2715-09-2015डाउनलोड
2801-10-2015डाउनलोड
2902-11-2015डाउनलोड
3028-12-2015डाउनलोड
3118-01-2016डाउनलोड
3229-03-2016 डाउनलोड
3503-09-2016डाउनलोड
3828-02-2017डाउनलोड 1   |   डाउनलोड 2   |   डाउनलोड 3
3915-04-2017डाउनलोड
4003-05-2017डाउनलोड
4106-06-2017डाउनलोड 1   |   डाउनलोड 2
4218-07-2017डाउनलोड 1   |   डाउनलोड 2
4322-09-2017डाउनलोड
4403-01-2018डाउनलोड
4521-03-2018डाउनलोड
4622-05-2018डाउनलोड
4718-07-2018डाउनलोड
4830-10-2018डाउनलोड
4924-01-2019डाउनलोड
5001-03-2019डाउनलोड
5103-06-2019डाउनलोड
5204-09-2019डाउनलोड
5313-02-2020डाउनलोड
5413-03-2020डाउनलोड
5513-07-2020डाउनलोड
5627-10-2020डाउनलोड
5702-03-2021डाउनलोड | डाउनलोड
5817-06-2021डाउनलोड
सल्लागार समिती
अ.क्र.बैठक क्रमांक बैठक दिनांकइतिवृत्त
1116-07-2012डाउनलोड
2221-11-2012डाउनलोड
3326-02-2013डाउनलोड
4430-08-2013डाउनलोड
तज्ञ समिती
अ.क्र.बैठक क्रमांकबैठक दिनांकइतिवृत्त
1111-03-2013डाउनलोड
2208-10-2013डाउनलोड
3309-06-2014डाउनलोड
4430-07-2014डाउनलोड