मंडळाच्या ५७ व्या दि. ०२-०३-२०२१ रोजीच्या बैठकीत खालील प्रमाणे ठराव पारित करण्यात आलेला आहे . ठराव क्र ५७(२)/२०२१:- सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात कोविद १९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे बहुतांश कालावधीत शाळा / महाविद्यालये बंद होती अथवा ऑनलाईन पद्धतीने कार्यरत होती अशा स्थितीत दिनांक ०१-०४-२०२० ते दि . ३१ - ०३- २०२१ या कालावधीत शैक्षणिक सहाय्याच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शाळा /महाविद्यालयातील उपस्थितीची अट शिथिल करण्यात येत आहे.    ठराव क्र ५७(५)/२०२१:- कोविद १९ विषाणूच्या प्रादुर्भाव कालावधीत जिल्हा कार्यालये नियमितपणे कार्यरत नसल्यामुळे नूतनीकरण होऊ न शकलेले व दि. ०१-०४- २०२० ते ३१-०३-२०२१ या कालावधीत बांधकामाच्या ठिकाणी अपघाती मृत्यू झालेल्या प्रकरणी बांधकाम कामगारांच्या वारसांना मंजूर योजनेकरिता देय अर्थसहाय्य देण्यात यावे. असा ठराव सर्वानुमते पारित करण्यात आला.
बैठकांचे इतिवृत्त
मंडळाचे बैठक
बैठक क्रमांकबैठक दिनांकइतिवृत्त
1107-06-2012 डाउनलोड
1222-08-2012डाउनलोड
1417-10-2012डाउनलोड
1506-11-2012डाउनलोड
1623-01-2013डाउनलोड
1725-03-2013डाउनलोड
1808-07-2013डाउनलोड
2121-10-2013डाउनलोड
2216-01-2014डाउनलोड
2424-06-2015डाउनलोड
2515-07-2015डाउनलोड
2626-08-2015डाउनलोड
2715-09-2015डाउनलोड
2801-10-2015डाउनलोड
2902-11-2015डाउनलोड
3028-12-2015डाउनलोड
3118-01-2016डाउनलोड
3229-03-2016 डाउनलोड
3503-09-2016डाउनलोड
3828-02-2017डाउनलोड 1   |   डाउनलोड 2   |   डाउनलोड 3
3915-04-2017डाउनलोड
4003-05-2017डाउनलोड
4106-06-2017डाउनलोड 1   |   डाउनलोड 2
4218-07-2017डाउनलोड 1   |   डाउनलोड 2
4322-09-2017डाउनलोड
4403-01-2018डाउनलोड
4521-03-2018डाउनलोड
4622-05-2018डाउनलोड
4718-07-2018डाउनलोड
4830-10-2018डाउनलोड
4924-01-2019डाउनलोड
5001-03-2019डाउनलोड
5103-06-2019डाउनलोड
5204-09-2019डाउनलोड
5313-02-2020डाउनलोड
5413-03-2020डाउनलोड
5513-07-2020डाउनलोड
5627-10-2020डाउनलोड
5702-03-2021डाउनलोड | डाउनलोड
सल्लागार समिती
अ.क्र.बैठक क्रमांक बैठक दिनांकइतिवृत्त
1116-07-2012डाउनलोड
2221-11-2012डाउनलोड
3326-02-2013डाउनलोड
4430-08-2013डाउनलोड
तज्ञ समिती
अ.क्र.बैठक क्रमांकबैठक दिनांकइतिवृत्त
1111-03-2013डाउनलोड
2208-10-2013डाउनलोड
3309-06-2014डाउनलोड
4430-07-2014डाउनलोड