|   Sitemap

शासन निर्णय

अ.क्र. तारीख निर्णय
128/02/2020तज्ञ समिती शासन निर्णय
207/02/2019अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत नोंदीत बांधकाम कामगारांना घरबांधणीनंतर घरापोटी खरेदी केलेली जमीन व तदअनुषंगिक बाबींसाठी झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणेबाबत.
314/01/2019अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत नोंदीत बांधकाम कामगारांना अर्थसहाय्य देणेबाबत.
401/11/2018बांधकाम कामगारांची ग्रामीण व शहरी भागात सहजतेने, तत्परतेने व गतीने नोंदणी व्हावी यासाठी “नोंदणी अधिकारी” घोषित करणेबाबत.
529/10/2018शहरी भागातील महाराष्ट्र बांधकाम कामगार निवास योजनेतील पात्रता निश्चित करणेबाबत.
604/10/2018महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत मान्यता प्राप्त सहायक कामगार आयुक्त आणि सरकारी कामगार अधिकारी या पदांच्या नावात बदल करणेबाबत.
729/06/2018महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळातंर्गत नोंदित कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना स्पर्धा परिक्षा पूर्वतयारी प्रशिक्षण योजना राबविण्याबाबत.
807/03/2018नोदींत पात्र बांधकाम कामगारांना बांधकामासाठी उपयुक्त/ आवश्यक असलेली अवजारे खरेदी करण्याकरीता मंडळाकडून रु. 5000/- चे अर्थसहाय्य देण्याबाबत.
903/02/2018राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजना राबविण्याबाबत.
1002/01/2018बांधकाम कामगारांची ग्रामीण व शहरी भागात सहजतेने, तत्परतेने व गतीने नोंदणी व्हावी यासाठी नोंदणी अधिकारी घोषित करणेबाबत.
1123/11/2017महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील नोदींत पात्र बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच (Safety Kit) पुरविण्याच्या योजनेस शासन मान्यता देण्याबाबत.
1222/11/2017महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील नोदींत पात्र बांधकाम कामगारांना अत्यावश्यक वस्तू संच (Essential Kit) पुरविण्याच्या योजनेस शासन मान्यता देण्याबाबत.
1322/09/2017बांधकाम कामगारांची ग्रामपंचायत स्तरावर नोंदणी करणेबाबत.
1427/06/2017बांधकाम कामगारांची नोंदणी-धडक मोहीम घेण्याबाबत.
1502/06/2017महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदीत बांधकाम कामगारांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट करण्याबाबत.
1604/03/2017श्री.श्री.चु.श्रीरंगम,सहसंचालक (लेखा व कोषागारे)यांची महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सचिव पदावर प्रतिनियुक्तीने नेमणूक करण्याबाबत.
1701/03/2017नोदींत पात्र बांधकाम कामगारांना बांधकामासाठी उपयुक्त/आवश्यक असलेली अवजारे खरेदी करण्याकरीता मंडळाकडून रु. 5000/- चे अर्थसहाय्य देण्याबाबत.
1816/12/2016राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यासाठी राज्यातील शहरे / गावे यांचे पुनर्वर्गीकरण.
1928/11/2016जनश्री विमा योजनेचे नामकरण आम आदमी विमा योजना असे करण्याबाबत.
2021/09/2016महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदीत बांधकाम कामगारांना महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना लागू करण्याबाबत.
2115/06/2016इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, 1996 अंतर्गंत तज्ञ समिती पुन:गठित करण्याबाबत.
2202/05/2016महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष श्री.ओमप्रकाश ननकू यादव यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्याबाबत.
2314/08/2014महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या आरोग्य व वैयक्तीक अपघात विमा योजनेबाबत.
2414/08/2014महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळाच्या नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या पाल्यास रु.1000/- रकमेपर्यन्तची शैक्षणिक उपयोगाची पुस्तके भेट देण्याबाबत.
2518/06/2014महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातर्गत राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना द्यावयाच्या भेटवस्तू ऐवजी रोख रक्कम देणेबाबत.
2630/05/2014महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातर्गत राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना द्यावयाच्या भेटवस्तू ऐवजी रोख रक्कम देणेबाबत.
2726/05/2014महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातर्गत राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना द्यावयाच्या भेटवस्तू ऐवजी रोख रक्कम देणेबाबत.