महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षीत कामासाठी घेण्याबाबतच्या सूचना मराठी वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत.   Applications will be rejected if clarification is not given in 7 days on receipt of message. / ज्या नोंदणी , नूतनीकरण व लाभाच्या अर्जावर स्पष्टीकरण मागवले आहे त्यांनी ७ दिवसाच्या आत स्पष्टीकरण देणे जरुरी आहे. जर विहित मुदतीत स्पष्टीकरण दिले नाही तर अर्ज नाकारण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी.

नोंदणीकृत कामगारांची यादी

Count :

चालू आकडेवारी

नोंदीत बांधकाम कामगार संख्या

नोंदीत सक्रीय (जिवीत ) बांधकाम कामगार संख्या

विविध योजनांचा लाभ वाटप केलेल्या लाभार्त्यांची संख्या

विविध योजनांमध्ये लाभ वाटप करण्यात आलेली रक्कम (रू. कोटींमध्ये )

नोंदीत व सक्रीय बांधकाम कामगारांचा वर्षनिहाय तपशील

अ.क्र. वर्ष नोंदीत बांधकाम कामगार
12011-1233794
22012-1382403
32013-1482667
42014-15175579
52015-16121225
62016-1797745
72017-18355118
82018-19662088
एकूण 1610619

सन 2011-12 ते 2018-19 (मार्च 2019 पर्यंत) या कालावधीत एकूण ९,२७,५८३ बांधकाम कामगारांची नोंदणी सक्रीय(जिवीत) आहे

 
 
 
 
 

अ.क्र.
वर्णन
उपलब्ध अर्जांची एकूण संख्यास्कॅन करण्यासाठी देण्यात आलेल्या एकूण अर्जांची संख्यापूर्ण झालेल्या स्कॅनिंगची एकूण संख्यामाहिती पूर्ण भरल्याची एकूण संख्या
1माहिती भरल्याची आणि स्कॅनिंग करण्याची स्थिती10,75,317
5,41,6163,75,5013,03,206