|   Sitemap

परिपत्रके / अधिसूचना

अ.क्र. परिपत्रके / अधिसूचना
1इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची पुनर्स्थापना करणेबाबत.
2इमारत व इतर बांधकाम (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) अधिनियम, १९९६, च्या अर्थांतर्गत प्रत्येक इमारत व इतर बांधकाम कामगार उकत अधिनियमाखाली लाभार्त्याना ६० वर्षापर्यंत त्याचा रुपया १ दरमहा अंशदान निधीमध्ये जमा करण्याबाबत
3 अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत नोंदीत बांधकाम कामगारांना अर्थसहाय्य देणेबाबत
4राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजना राबविण्याबाबत.....
5महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील जिल्हा कार्यकारी अधिकारी (१ पद) आणि उप कार्यकारी अधिकारी (२० पदे) ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत
6करार पद्धतीवर सेवानिवृत्त गट अ / गट ब अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणेबाबत
7नोंदणीसाठी व लाभासाठीचे अर्ज नोंदणीकृत मजदूर संघटनेकडून दाखल करून घेण्याबाबत
8इमारत व इतर बांधकाम (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) अधिनियम, १९९६, च्या अर्थांतर्गत विनिर्दिष्ट कामांची यादी
9इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, 1996. - अधिसूचना - असाधारण भाग ४ - ब
10मंडळाच्या योजनांच्या लाभाच्या रकमेत वाढ करण्याबाबत
11उपकर वसूल करण्याबाबतची कार्यपद्धती
12बांधकाम कामगारांना द्यावयाच्या भेट वस्तू ऐवजी रोख रक्कम देणेबाबत ( २६ मे २०१४ )
13उपकर वसुली करण्याकरिता वसुली अधिकारी व निर्धारण अधिकारी तसेच अपिलीय अधिकारी संदर्भातील अधिसूचना
14Amendment in Maharashtra Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service ) Rules,2007 : अधिसूचना क्रमांक १४३ - ११/१०/२०१३