बांधकाम कामगार व नियोक्ते यांच्या नोंदणी विषयी सांखिकीय माहिती

नियोक्त्यांची नोंदणी बाबत सांख्यिकीय माहिती

नोंदित नियोक्त्यांची विभागवार संख्या ( फेब्रुवारी 2017 अखेर )
अनु.क्र विभाग नियोक्त्यांची संख्या
1 कोकण विभाग 2298
2 पुणे 3873
3 नाशिक 550
4 नागपूर 262
5 औरंगाबाद 780
एकूण 7763

नोंदीत बांधकाम कामगारांची संख्या

  • सन 2001 च्या जनगणनेनुसार राज्यात एकुण सुमारे 14.09 लाख इतके बांधकाम कामगार आहेत. तथापि अधिकृत आकडेवारी जाहिर झालेली नाही.
  • सन 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येत 15.99% झालेली वाढ विचारात घेता ढोबळमानाने बांधकाम कामगारांची संख्या 17.50 लाख इतकी अपे‍क्षित आहे.
  • याचप्रमाणात सन 2016 पर्यंत बांधकाम कामगारांची महाराष्ट्र राज्यातील संख्या सुमारे 19 लाख अपेक्षित आहे.
  • राज्यात फेब्रुवारी, 2017 अखेर 5.93 लाख बांधकाम कामगारांची लाभार्थी म्हणून मंडळात नोंदणी झाली असून त्यातील 2.98 लाख कामगारांची नोंदणी जिवीत आहे.

बांधकाम कामगार नोंदणीचा वार्षिक तपशील

अनु. क्र. आर्थिक वर्ष वर्ष निहाय कामगारांची नोंदणी संख्या वर्ष अखेर कामगारांची नोंदणी संख्या
1 2011-12 33794 33794
2 2012-13 82403 116197
3 2013-14 82667 198864
4 2014-15 175579 374443
5 2015-16 121225 495668
6 2016-17 ( 28.02.2017 पर्यंत ) 97745 593413

बांधकाम कामगार नोंदणीचा विभाग निहाय तपशील

अनु. क्र. विभाग नोंदीत कामगार संख्या जिवित नोंदीत कामगार संख्या
1 मुंबई (कोकण) 87596 24002
2 पूणे 196645 74746
3 नागपूर 95208 65786
4 नाशिक 69358 17866
5 औरंगाबाद 144606 116462
एकूण 593413 298862

बांधकाम कामगार नोंदणीचा जिल्हा निहाय तपशील

अनु. क्र. जिल्हाचे नांव आस्थापनांची संख्या नोंदित लाभार्थी कामगारांची संख्या नोंदित लाभार्थी जिवित कामगारांची संख्या
      स्त्री पुरुष एकुण स्त्री पुरुष एकुण
कोकण विभाग
1 मुंबई शहर 388 38 8664 8702 22 650 672
2 मुंबई उ. पुर्व 294 51 6320 6371 14 1788 1802
3 मुंबई उ. पश्चिम 450 34 9305 9339 0 3042 3042
4 ठाणे 740 201 23856 24057 115 1093 1208
5 पालघर 76 304 2284 2588 0 42 42
6 रायगड 324 398 9591 9989 30 423 453
7 रत्नागिरी 26 539 9529 10068 335 536 871
8 सिंधुदुर्ग 0 922 15560 16482 856 15056 15912
एकूण 2298 2487 85109 87596 1372 22630 24002
 
पुणे विभाग
1 पुणे 3665 10270 58602 68872 2092 7690 9782
2 सोलापुर 112 9852 21262 31114 8181 14565 22746
3 कोल्हापुर 18 5708 50595 56303 5672 25492 31164
4 सांगली 22 5849 19945 25794 798 3065 3863
5 सातारा 42 428 1758 2186 311 630 941
6 इचलकरंजी 14 1752 10624 12376 749 5501 6250
एकूण 3873 33859 162786 196645 17803 56943 74746
 
नागपुर विभाग
1 नागपुर 309 1173 9652 10825 749 2430 3179
2 चंद्रपुर 1 780 9637 10417 270 3980 4250
3 भंडारा 47 2396 3179 5575 2406 3015 5421
4 गोंदिया 3 6759 2993 9752 7156 3046 10202
5 गडचिरोली 0 348 2615 2963 324 2189 2513
6 वर्धा 0 4434 11020 15454 3623 7758 11381
7 अमरावती 117 1998 14762 16760 1554 10829 12383
8 यवतमाळ 0 777 6512 7289 637 5294 5931
9 अकोला 60 236 7659 7895 177 6454 6631
10 बुलढाणा 0 869 4482 5351 236 2031 2267
11 वाशिम 13 328 2599 2927 271 1357 1628
एकूण 550 20098 75110 95208 17403 48383 65786
 
नाशिक विभाग
1 नाशिक 110 1924 7016 8940 736 1523 2259
2 मालेगांव 0 1636 3082 4718 12 265 277
3 जळगांव 56 658 7520 8178 382 2997 3379
4 अहमदनगर 92 3491 34166 37657 1083 4835 5918
5 धुळे / नंदुरबार 4 1116 8749 9865 643 5390 6033
एकूण 262 8825 60533 69358 2856 15010 17866
 
औरंगाबाद विभाग
1 औरंगाबाद 48 15871 27436 43307 14004 19956 33960
2 नांदेड 149 1336 5762 7098 424 2134 2558
3 लातुर 100 11155 25084 36239 10909 23753 34662
4 जालना 5 5895 9688 15583 4960 8356 13316
5 परभणी 12 2664 9182 11846 1299 6799 8098
6 हिंगोली 2 109 1015 1124 107 944 1051
7 बीड 452 3220 10106 13326 2290 7606 9896
8 उस्मानाबाद 12 3771 12312 16083 3278 9643 12921
एकूण 780 44021 100585 144606 37271 49191 116462