परिपत्रके / अधिसूचना

परिपत्रके / अधिसूचना

अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत नोंदीत बांधकाम कामगारांना अर्थसहाय्य देणेबाबत    डाउनलोड
राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजना राबविण्याबाबत.....    डाउनलोड
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील जिल्हा कार्यकारी अधिकारी (१ पद) आणि उप कार्यकारी अधिकारी (२० पदे) ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत    डाउनलोड
करार पद्धतीवर सेवानिवृत्त गट अ / गट ब अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणेबाबत    डाउनलोड
नोंदणीसाठी व लाभासाठीचे अर्ज नोंदणीकृत मजदूर संघटनेकडून दाखल करून घेण्याबाबत    डाउनलोड
इमारत व इतर बांधकाम (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) अधिनियम, १९९६, च्या अर्थांतर्गत विनिर्दिष्ट कामांची यादी    डाउनलोड
इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, 1996. - अधिसूचना - असाधारण भाग ४ - ब    डाउनलोड
मंडळाच्या योजनांच्या लाभाच्या रकमेत वाढ करण्याबाबत    डाउनलोड
उपकर वसूल करण्याबाबतची कार्यपद्धती    डाउनलोड
बांधकाम कामगारांना द्यावयाच्या भेट वस्तू ऐवजी रोख रक्कम देणेबाबत ( २६ मे २०१४ )    डाउनलोड
उपकर वसुली करण्याकरिता वसुली अधिकारी व निर्धारण अधिकारी तसेच अपिलीय अधिकारी संदर्भातील अधिसूचना    डाउनलोड
Amendment in Maharashtra Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service ) Rules,2007 : अधिसूचना क्रमांक १४३ - ११/१०/२०१३    डाउनलोड