महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षीत कामासाठी घेण्याबाबतच्या सूचना मराठी वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत.   Applications will be rejected if clarification is not given in 7 days on receipt of message. / ज्या नोंदणी , नूतनीकरण व लाभाच्या अर्जावर स्पष्टीकरण मागवले आहे त्यांनी ७ दिवसाच्या आत स्पष्टीकरण देणे जरुरी आहे. जर विहित मुदतीत स्पष्टीकरण दिले नाही तर अर्ज नाकारण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी.

संपर्क

मुंबई (कोकण विभाग)

मुंबई शहर

कामगार उप आयुक्त ,मुंबई शहर

कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, कामगार भवन, ई-ब्लॉक, ई-ब्लॉक, सी-20, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्व), मुंबई-400051


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, ललित कला भवन, जीएटी कार्यालय, जांबोरी मैदान, वरळी

मुंबई उ. (पुर्व)

 
कामगार उप आयुक्त, मुंबई उपनगर (पु)

कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, कामगार भवन, ई-ब्लॉक, ई-ब्लॉक, सी-20, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्व), मुंबई-400051


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, कन्नमवार नगर, क्रमांक 2, विक्रोळी (ई), मुंबई – 400083.

मुंबई उ. (पश्चिम)

 
कामगार उप आयुक्त ,मुंबई उपनगर (प)

कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, कामगार भवन, ई-ब्लॉक, ई-ब्लॉक, सी-20, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्व), मुंबई-400051

 

ठाणे

 
कामगार उप आयुक्त, ठाणे

ऑफिस कॉम्पलेक्स बिल्डींग, सहावा मजला, लेबर कोर्टाच्यावर, मुलुंड चेकनाका ठाणे (प)

022-25827460, 25823150


 
जुने कामगार कार्यालय:

कामगार उपायुक्त कार्यालय, ठाणे कार्यालय परिसर इमारत, 6th वा मजला, कामगार न्यायालय, मुलुंड चेक नाका ठाणे (प) पिन 400604

पालघर

कामगार उप आयुक्त, पालघर

एम.आय.डी.सी. कॉलनी, सरोवर हॉटेलजवळ,
तारापूर चित्रालय, बोईसर, पालघर,
जिल्हा ठाणे – ४०१५०४

02525 – 270427


 
जुने कामगार कार्यालय:

कामगार आयुक्त, पालघर यांचे कार्यालय, उत्पन्न. डी. सी. स्टाफ कॉलनी, सरोवर हॉटेलसमोर, तारापूर चित्रलय, बोईसर, ता. पालघर जि. ठाणे 401504

रायगड

सहाय्यक कामगार आयुक्त , रायगड

विघ्नहर्ता कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 1, प्लॉट नं.7, मुंबई-पुणे जुना रोड, खांदा कॉलनी, नवीन पनवेल (प), जि. रायगड

022-27452835, 27461270


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

श्री गणेश प्लाझा, पहिला टप्पा, पहिला मजला, भूखंड क्र: 1, सेक्टर – 1, खांदा कॉलनी, नवीन पनवेल – 410206

रत्नागिरी

सहाय्यक कामगार आयुक्त रत्नागिरी
 
42/44, पारसमनी, के.सी.जैननगर,मारूती मंदिर, रत्नागिरी-415639

02352-223109


 
जुने कामगार कार्यालय:

सहाय्यक कामगार आयुक्त रत्नागिरी /42/44,, परसमनी, के.सी. जनानगर, मारुती मंदिर, रत्नागिरी, 415639

सिंधुदुर्ग

सरकारी कामगार अधिकारी,सिंधुदूर्ग
 
सी ब्लॉक, सिंधुदूर्ग नगरी-4162120

02362-228872


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

सरकार कामगार अधिकारी, सिंधुदुर्ग, मुख्य इमारत, दलन क्रमांक.223, सी ब्लॉक, पहिला मजला, सिंधुदुर्ग नागरी, पिन, 416812


 
जुने कामगार कार्यालय:

सरकार कामगार अधिकारी, सिंधुदुर्ग, मुख्य इमारत, दलन क्रमांक 223, सी ब्लॉक, पहिला मजला, सिंधुदुर्ग नागरी, पिन, 416812

कल्याण

सहाय्यक कामगार आयुक्त, कल्याण
 
स.का.आ. यांचे कार्यालय, साईविहार, गुरूदेव हॉटेलच्यावर, पहिला मजला, कल्याण (प)

0251-2319628, 2313453

 


 
जुने कामगार कार्यालय:

सहाय्यक कामगार आयुक्त, कल्याण कल्याण साई विहार, गुरुदेव हॉटेल, द्वितीय मजला कल्याण (पू) 421301

‍भिवंडी

सहाय्यक कामगार आयुक्त,‍ भिवंडी
 
ड्रीमलॅड अपार्टमेंट, पहिला माळा, एस.टी. डेपोसमोर भिवंडी, पिन-421303

02522-254231

पुणे विभाग

पुणे

अपर कामगार आयुक्त, पुणे

मुंबई पुणे रोड बंगला नं.5, शीवाजीनगर पुणे-5

020-5541617/19


 
जुने कामगार कार्यालय:

अतिरिक्त कामगार आयुक्त, पुणे मुंबई पुणे रोड बांगला क्रमांक 5, शिवाजीनगर पुणे-5

सोलापुर

 
सहाय्यक कामगार आयुक्त, सोलापूर

सहस्त्रार्जुन मंगल कार्यालय, 124, पहिला मजला,सिध्देश्वर पेठ, सोलापूर

0217-2728401


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

दमानी कामगार कल्याण भवन, दमानी नगर, सोलापूर, महाराष्ट्र 413002

कोल्हापुर

सहाय्यक कामगार आयुक्त, कोल्हापूर

579, ई व्यापारीपेठ, शाहूपूरी कोल्हापूर-416001

0231-2653714


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

किरण शामराव अर्दलकर, प्लॉट क्र ..481 ए, पहिला मजला, श्री शाहू मार्केट यार्ड, ई वॉर्ड, कोल्हापूर – 416005

सांगली

सहाय्यक कामगार आयुक्त, सांगली

उद्योग भवन, विश्राम बाग, टाटा कंपाऊंडच्या पाठीमागे सांगली-416416

0233-2672046a

 


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

प्रथम मजल्यावरील दुकान 3 बालाजी पद्मा सी. एस. नं. 9143/8 सांगली, 416416

सातारा

सहाय्यक कामगार आयुक्त, सातारा

ग्रामोधार, 168, रविवारपेठ, पोवाईनाका,सातारा-415001

02162-230084, 239640

 


 
जुने कामगार कार्यालय:

सहाय्यक कामगार आयुक्त, सातारा, ग्रामोधर, 168, सनटेथ, पवई नाका, सातारा 415001

इचलकरंजी

सहाय्यक कामगार आयुक्त, इचलकरंजी

एस.टी. स्टॅण्ड समोर, राजाराम स्टेडियमय, गेट नं.3

0230-2421391

9923004045


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

कामगर कल्याण भवन, गावभाग पोलिस स्टेशन मॅगे, लाल नगर, इचलकरंजी 416115

बार्शी

शासकीय कामगार अधिकारी, बार्शी

शेतकरी भवन बिल्डिंग, मार्केट यार्ड,बार्शी – ४१३४०१

02184 – 224211

 

नागपुर विभाग

नागपुर

अपर कामगार आयुक्त,नागपूर

240,भोसला चेंबर,सिव्हील लाईन, नागपूर-440001

0712-2980273, 2980275/76

 


 
जुने कामगार कार्यालय:

अतिरिक्त कामगार आयुक्त, नागपूर 240, भोसला चेंबर, सिव्हिल लाइन, नागपूर 440 001

चंद्रपुर

सहाय्यक कामगार आयुक्त, चंद्रपूर

नवीन प्रशासकीय भवन, तळ मजला, चंद्रपूर बस स्टॅण्ड समोर

07172-252028

 


 
जुने कामगार कार्यालय:

सहाय्यक कामगार आयुक्त, चंद्रपूर प्रशासकीय इमारतीच्या समोर, तळ मजला, चंद्रपूर बसस्थानक 442401

भंडारा

सहाय्यक कामगार आयुक्त, भंडारा

वृदावंन, टकिया वॉर्ड, भंडारा

07184-252479


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

महाराष्ट्र इमारत व ओठे बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ, सी. ओ. विजय यादवराव साकुरे, 7 विदर्भबा गृहनिर्माण कॉलनी, टाकिया वार्ड, साई मंदिर रोड, भंडारा 441904

गोंदिया

सहाय्यक कामगार आयुक्त, गोंदीया

जे.आर. कॉम्प्लेक्स, श्री. टॉकिज रोड, गोंदीया

07182-236595


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, इंदिरा गांधी स्टेडियम, पहिला मजला, नेहरू चौक, गोंदिया, पिन-441601

गडचिरोली

सरकारी कामगार अधिकारी

गडचिरोली जिल्हाधीकारी कार्यालय, कॉम्ल्पलेक्स

07132-222412

 


 
जुने कामगार कार्यालय:

जिल्हाधिकारी कार्यालय कॉम्प्लेक्स बॅरेक क्रमांक 2,जुने आरटीओ कार्यालय गडचिरोली समोर ,पिन- 442605

वर्धा

सरकारी कामगार अधिकारी, वर्धा

राष्ट्रभाषा रोड,राठी ले आऊट रोड-442001

07152-242502

 


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

शासकीय कामगार कार्यालय, प्लॉट क्रमांक 41 वॉर्ड क्रमांक १०, लोक विद्यालय शाळेच्या मागे बॅचलर रोड गणेश मंदिर जवळ / राष्ट्रसंत तुकडोजी महाविद्यालय प्रतापनगर वर्धा 442001

अमरावती विभाग

अमरावती

सहाय्यक कामगार आयुक्त, अमरावती

दूरसंचार विभागासमोर, कोर्ट रोड कॅम्प,

अमरावती-444602

0712-2662115


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

महाराष्ट्र इमारत व ओठे बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ, ललित केंद्र जुने कामगार न्यायालय क्राइस्ट कॉलनी, कंवर नगर, ओम शिवनिकेतन कॉलनी, परांजपे कॉलनी, अमरावती, महाराष्ट्र 444603

यवतमाळ

 
सरकारी कामगार अधिकारी

यवतमाळ शिवाजीनगर, शिवाजी मैदानाजवळ-445001

07232-243447


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

सरकार कामगार अधिकारी, कारालय, प्रशस्कीया बिल्डिंग, जिल्हाधिकारी करीली परसर, यवतमाळ, 445001

अकोला

सहाय्यक कामगार आयुक्त, अकोला

जुना इनकमटॅक्स चौक, गोरक्षण रोड, वैभव हॉटेलसमोर, अकोला-440001

0724-2459289, 2458560


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय, प्रथम मजला श्रद्धा हाइट्स, प्राप्तिकर चौरस, गोरक्षण रोड अकोला- 444004, लँडमार्क – सुनील सुपर शॉपच्या समोर

बुलढाणा

सरकारी कामगार अधिकारी, बुलढाणा

नवीन प्रशासकीय इमारत, बुलढाणा एस.टी. स्टॅण्डसमोर-443001

07262-242663

 


nbsp;
जुने कामगार कार्यालय:

कार्यालयाचा पत्ता, शासकीय कामगार कार्यालय, प्लॉट नंबर 41 वॉर्ड क्रमांक १०, लोक विद्यालय शाळेच्या मागे बॅचलर रोड गणेश मंदिर जवळ / राष्ट्रसंत तुकडोजी महाविद्यालय प्रतापनगर वर्धा 442001

वाशिम

सरकारी कामगार अधिकारी, वाशीम

द्वारा-श्री.वाघ सेवानिवृत्त्‍ तहसिलदार,कोर्टाच्या समोर,सिव्हील लाईन वाशीम

07252-235053

नाशिक विभाग

नाशिक

Labor Deputy Commissioner, Nashik

Udyog Bhavan, 4th Floor, Near ITI Signal, Saatpur Nashik-422007

0253-2351797


 
जुने कामगार कार्यालय:

कामगार उपायुक्त, उद्योग भवन, चौथा मजला, आयटी सिग्नलजवळ, सातपूर नाशिक -422007

मालेगांव

सरकारी कामगार अधिकारी, मालेगांव

सुगंध बंगला, एल.आय.सी. कार्यालयाच्या पाठीमागे, मालेगाव कॅम्प रोड, ता.मालेगाव-423203

02554-255776

जळगांव

सहाय्यक कामगार आयुक्त, जळगाव

राजेंद्र भवन,विवेकानंद नगर,जिल्हापेठ, जळगाव-425001

0257-2239716


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

सहाय्यक कामगार आयुक्त, कार्यालय जळगाव डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मार्केट, पहिला मजला कक्ष क्रमांक 5 ते 7 जळगाव 425001

अहमदनगर

सहाय्यक कामगार आयुक्त, अहमदनगर

थथ्था कॉलनी, आशीष बंगला, लोकसत्ता कार्यालयाच्यावर तिसरा मजला, डॉ.खालकर हॉ स्पीटल शेजारी, स्टेशन रोड, अहमदनगर-414001

0241-2451852

 


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

महसूल कॉम्प्लेक्स, तळ मजला, बुरुडगल्ली, बंगाल चौकीजवळ, अहमदनगर पिन 414001

धुळे/नंदुरबार

सरकारी कामगार अधिकारी, धुळे

अग्रवाल भवन, डाळावाला बिल्डींग, जुने जिल्हाधीकारी शेजारी, धुळे-424001

02562-283340


 
जुने कामगार कार्यालय:

शासकीय कामगार अधिकारी, धुळे अग्रवाल भवन, डालावाला इमारत, जुना जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे 424001


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

प्लॉट नंबर 68, अंबिका कॉलनी, जनता राजा चौक, धुळे चौफुली, शारदा नगर, नंदुरबार, 425412

औरंगाबाद विभाग

औरंगाबाद

कामगार उप आयुक्त,औरंगाबाद

मालजीपुर स्टशेन रोड,औरंगाबाद-431001

0240-2334626, 2334603

 


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

महाराष्ट्र इमारत व ओठे बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, कामगार कल्याण भवन, कोतवालपुरा, सिद्धार्थ गार्डनच्या समोर आणि प्राणीसंग्रहालय औरंगाबाद 431001

नांदेड

सहाय्यक कामगार आयुक्त, नांदेड

सोमेश कॉलनी, कला मंदिराजवळ, नांदेड-431601

02462-230124

 


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

महाराष्ट्र इमारत व ओठे बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, ललित कला भवन ,कामगार कॉलनी, नांदेड-431602

लातूर

सहाय्यक कामगार आयुक्त, लातूर

सोनोनी इमारत टिळकनगर, मेन रोड, लातूर-413512

02382-245174

 


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

सद्भावना नगर, विजय गॅस एजन्सी जवळ औसा रोड लातूर -413512

जालना

सरकारी कामगार अधिकारी, जालना

देवगंगा चेंबर्स, सरोजीनी देवी रोड,सि.टी.एम. के शाळेजवळ, जालना-4312013

02482-230296

 


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

महाराष्ट्र इमारत व ओठे बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, कामगार कल्याण भवन, फुलंबीकर नाट्यगृह जवळ, जालना 431203

परभणी

सरकारी कामगार अधिकारी, परभणी

दर्गा रोड, आझम चौ क, परभणी-431001

02452-242710


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

शासकीय कामगार अधिकारी, परभणी दर्गा रोड, आजम चौक, परभणी, 431001

हिंगोली

सरकारी कामगार अधिकारी, हिंगोली

डी.आर.टी.10, फलटण,हिंगोली-431513

किमान वेतन निरीक्षक

02456-220408


 
जुने कामगार कार्यालय:

शासकीय कामगार अधिकारी, हिंगोली डीआरटी 10, फलटण, हिंगोली, 431513

बीड

सरकारी कामगार अधिकारी, बीड

नगरपरिषद ऑफिस जवळ, बशीरजंग, बीड-431122

02442-222653

 


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

कामगर ऑफिस बीड, आदर्श नगर डीपी रोड प्रतिक्षा बिल्डिंग, शिरपूरकर हॉस्पिटलचा बीड, बीड 431122

उस्मानाबाद

सरकारी कामगार अधिकारी, उस्मानाबाद

समता नगर, घरड बिल्डींग, पहिला मजला उस्मानाबाद-413501

02472-224327

 


 
नवीन डब्ल्यूएफसी:

शासकीय कामगार अधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद, सन अँड ओसीएन कॉम्प्लेक्स दुसरा मजला, रामनगर, औरंगाबाद रोड, उस्मानाबाद.पिन कोड: 416115