महत्वाचे दुवे

महाराष्ट्र शासनाचे वेबसाइट

केंद्र शासनाचे वेबसाइट (श्रम व रोजगार मंत्रालय)

आपले सरकार (महाराष्ट्र राज्य)

ई - निविदा (महाराष्ट्र राज्य)

कामगार विभाग (महाराष्ट्र शासन)

शासन निर्णय (महाराष्ट्र राज्य)

आधार