Regarding appointment on contract basis for Maharashtra Building and other Construction Workers Welfare Board / महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळासाठी करार पद्धतीने नियुक्तीबाबत   Applications will be rejected if clarification is not given in 7 days on receipt of message. / ज्या नोंदणी , नूतनीकरण व लाभाच्या अर्जावर स्पष्टीकरण मागवले आहे त्यांनी ७ दिवसाच्या आत स्पष्टीकरण देणे जरुरी आहे. जर विहित मुदतीत स्पष्टीकरण दिले नाही तर अर्ज नाकारण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी.

 महत्वाचे दुवे

महाराष्ट्र शासनाचे वेबसाइट

केंद्र शासनाचे वेबसाइट (श्रम व रोजगार मंत्रालय)

आपले सरकार (महाराष्ट्र राज्य)

ई - निविदा (महाराष्ट्र राज्य)

कामगार विभाग (महाराष्ट्र शासन)

शासन निर्णय (महाराष्ट्र राज्य)

आधार