मंडळाच्या ५७ व्या दि. ०२-०३-२०२१ रोजीच्या बैठकीत खालील प्रमाणे ठराव पारित करण्यात आलेला आहे . ठराव क्र ५७(२)/२०२१:- सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात कोविद १९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे बहुतांश कालावधीत शाळा / महाविद्यालये बंद होती अथवा ऑनलाईन पद्धतीने कार्यरत होती अशा स्थितीत दिनांक ०१-०४-२०२० ते दि . ३१ - ०३- २०२१ या कालावधीत शैक्षणिक सहाय्याच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शाळा /महाविद्यालयातील उपस्थितीची अट शिथिल करण्यात येत आहे.    ठराव क्र ५७(५)/२०२१:- कोविद १९ विषाणूच्या प्रादुर्भाव कालावधीत जिल्हा कार्यालये नियमितपणे कार्यरत नसल्यामुळे नूतनीकरण होऊ न शकलेले व दि. ०१-०४- २०२० ते ३१-०३-२०२१ या कालावधीत बांधकामाच्या ठिकाणी अपघाती मृत्यू झालेल्या प्रकरणी बांधकाम कामगारांच्या वारसांना मंजूर योजनेकरिता देय अर्थसहाय्य देण्यात यावे. असा ठराव सर्वानुमते पारित करण्यात आला.

आवश्यक हत्यारे/अवजारे खरेदीसाठी रु.5000


 

 

कालावधी :1 मार्च 2017 ते 15 ऑक्टोबर 2019

अ. क्र. जिल्याचे नाव रु. 5000 योजनेचे एकूण लाभार्थीपीडीएफ
1मुंबई शहर4361डाउनलोड
2मुंबई उपनगर पूर्व2372डाउनलोड
3ठाणे896डाउनलोड
4रायगड6088डाउनलोड
5पालघर9418डाउनलोड
6रत्नागिरी7531डाउनलोड
7सिंधुदुर्ग10826डाउनलोड
8कल्याण2492डाउनलोड
9भिवंडी548डाउनलोड1|डाउनलोड2
10पुणे50789डाउनलोड1|डाउनलोड2|डाउनलोड3|डाउनलोड4
11सांगली17574डाउनलोड
12सातारा6674डाउनलोड
13इचलकरंजी11837डाउनलोड
14बार्शी3156डाउनलोड
15नागपुर44510डाउनलोड1|डाउनलोड2|डाउनलोड3|डाउनलोड4
16चंद्रपुर15185डाउनलोड
17भंडारा12095
डाउनलोड
18गोंदिया22407डाउनलोड1|डाउनलोड2
19गडचिरोली8328
डाउनलोड
20वर्धा10508डाउनलोड
21अमरावती23631डाउनलोड
22अकोला4307डाउनलोड
23बुलढाणा10715डाउनलोड
24वाशिम1998
डाउनलोड
25नाशिक2903डाउनलोड
26मालेगांव1061डाउनलोड
27जळगांव1303डाउनलोड
28अहमदनगर6526डाउनलोड
29धुळे5673डाउनलोड
30औरंगाबाद37620डाउनलोड1|डाउनलोड2|डाउनलोड3
31नांदेड6755डाउनलोड
32लातूर42622डाउनलोड1|डाउनलोड2|डाउनलोड3|डाउनलोड4
33जालना35285डाउनलोड1|डाउनलोड2|डाउनलोड3
34परभणी4825डाउनलोड
35हिंगोली2951
डाउनलोड
36बीड6325डाउनलोड
37यवतमाळ32134डाउनलोड
38उस्मानाबाद34150डाउनलोड1|डाउनलोड2|डाउनलोड3
एकूण5,08,379