महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षीत कामासाठी घेण्याबाबतच्या सूचना मराठी वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत.   Applications will be rejected if clarification is not given in 7 days on receipt of message. / ज्या नोंदणी , नूतनीकरण व लाभाच्या अर्जावर स्पष्टीकरण मागवले आहे त्यांनी ७ दिवसाच्या आत स्पष्टीकरण देणे जरुरी आहे. जर विहित मुदतीत स्पष्टीकरण दिले नाही तर अर्ज नाकारण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी.

आवश्यक हत्यारे/अवजारे खरेदीसाठी रु.5000


 

 

कालावधी :1 मार्च 2017 ते 15 ऑक्टोबर 2019

अ. क्र. जिल्याचे नाव रु. 5000 योजनेचे एकूण लाभार्थीपीडीएफ
1मुंबई शहर4361डाउनलोड
2मुंबई उपनगर पूर्व2372डाउनलोड
3ठाणे896डाउनलोड
4रायगड6088डाउनलोड
5पालघर9418डाउनलोड
6रत्नागिरी7531डाउनलोड
7सिंधुदुर्ग10826डाउनलोड
8कल्याण2492डाउनलोड
9भिवंडी548डाउनलोड1|डाउनलोड2
10पुणे50789डाउनलोड1|डाउनलोड2|डाउनलोड3|डाउनलोड4
11सांगली17574डाउनलोड
12सातारा6674डाउनलोड
13इचलकरंजी11837डाउनलोड
14बार्शी3156डाउनलोड
15नागपुर44510डाउनलोड1|डाउनलोड2|डाउनलोड3|डाउनलोड4
16चंद्रपुर15185डाउनलोड
17भंडारा12095
डाउनलोड
18गोंदिया22407डाउनलोड1|डाउनलोड2
19गडचिरोली8328
डाउनलोड
20वर्धा10508डाउनलोड
21अमरावती23631डाउनलोड
22अकोला4307डाउनलोड
23बुलढाणा10715डाउनलोड
24वाशिम1998
डाउनलोड
25नाशिक2903डाउनलोड
26मालेगांव1061डाउनलोड
27जळगांव1303डाउनलोड
28अहमदनगर6526डाउनलोड
29धुळे5673डाउनलोड
30औरंगाबाद37620डाउनलोड1|डाउनलोड2|डाउनलोड3
31नांदेड6755डाउनलोड
32लातूर42622डाउनलोड1|डाउनलोड2|डाउनलोड3|डाउनलोड4
33जालना35285डाउनलोड1|डाउनलोड2|डाउनलोड3
34परभणी4825डाउनलोड
35हिंगोली2951
डाउनलोड
36बीड6325डाउनलोड
37यवतमाळ32134डाउनलोड
38उस्मानाबाद34150डाउनलोड1|डाउनलोड2|डाउनलोड3
एकूण5,08,379