आरोग्य विषयक अर्थसहाय्य योजना

आरोग्य विषयक अर्थसहाय्य योजना

नोंदीत लाभार्थी स्त्री बांधकाम कामगारास व नोंदीत पुरुष लाभार्थी बांधकाम कामगारास तसेच कुटुंबातील सदस्यांस गंभीर रोग / आजाराच्या उपचारार्थ रु. १,००,०००/- (रु. एक लाख फक्त) एवढे आर्थिक सहाय्य ( एका सदस्यास केवळ एकदाच आणि कुटुंबातील दोन सदस्यांपर्यंत मर्यादित ) तथापि, आरोग्य विमा योजना लागू नसल्यासच सदर योजनेचा लाभ देण्यात यावा.

लाभाचे स्वरूप

गंभीर रोग / गंभीर आजाराच्या उपचारार्थ रु. १,००,०००/-

कागदपत्रे (छायांकित प्रती)

  • नोंदणी पावती
  • मंडळाचे ओळखपत्र
  • बँकेचे पासबुक
  • रहिवासी पुरावा ( रेशन कार्ड / लाईट बील )
  • सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र व संपूर्ण वैद्यकीय उपचाराच्या कागदपत्रांच्या सत्यप्रती
  • आजारी / रोगी व्यक्तीचे अर्जदाराशी नाते दर्शविणारा पुरावा
  • कामगारांच्या नावे आधारकार्ड / मतदान कार्ड / पॅनकार्ड / पासबुक इ.
  • सर्व सत्यप्रती स्वय: साक्षांकित करणे व स्वाक्षरी करणे.