महत्वाचे शासन निर्णय

शासन निर्णय

इमारत व इतर बांधकाम कामगारांशी संबंधी महत्वाचे शासन निर्णय
Important Govt. Resolutions
अ.क्र. शासन निर्णय दिनांक डाऊनलोड
1 अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत नोंदीत बांधकाम कामगारांना घरबांधणीनंतर घरापोटी खरेदी केलेली जमीन व तदअनुषंगिक बाबींसाठी झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणेबाबत. 07 - 02 - 2019 डाऊनलोड
2 अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत नोंदीत बांधकाम कामगारांना अर्थसहाय्य देणेबाबत 14 - 01 - 2019 डाऊनलोड
3 बांधकाम कामगारांची ग्रामीण व शहरी भागात सहजतेने, तत्परतेने व गतीने नोंदणी व्हावी यासाठी “नोंदणी अधिकारी” घोषित करणेबाबत 01 - 11 - 2018 डाऊनलोड
4 शहरी भागातील महाराष्ट्र बांधकाम कामगार निवास योजनेतील पात्रता निश्चित करणेबाबत 29 - 10 - 2018 डाऊनलोड
5 महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत मान्यता प्राप्त सहायक कामगार आयुक्त आणि सरकारी कामगार अधिकारी या पदांच्या नावात बदल करणेबाबत 04 - 10 - 2018 डाऊनलोड
6 महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळातंर्गत नोंदित कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना स्पर्धा परिक्षा पूर्वतयारी प्रशिक्षण योजना राबविण्याबाबत 29 - 06 - 2018 डाऊनलोड
7 नोदींत पात्र बांधकाम कामगारांना बांधकामासाठी उपयुक्त/ आवश्यक असलेली अवजारे खरेदी करण्याकरीता मंडळाकडून रु. 5000/- चे अर्थसहाय्य देण्याबाबत 07 - 03 - 2018 डाऊनलोड
8 राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजना राबविण्याबाबत 03 - 02 - 2018 डाऊनलोड
9 बांधकाम कामगारांची ग्रामीण व शहरी भागात सहजतेने, तत्परतेने व गतीने नोंदणी व्हावी यासाठी नोंदणी अधिकारी घोषित करणेबाबत 02 - 01 - 2018 डाऊनलोड
10 महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील नोदींत पात्र बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच (Safety Kit ) पुरविण्याच्या योजनेस शासन मान्यता देण्याबाबत 23 - 11 - 2017 डाऊनलोड
11 महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील नोदींत पात्र बांधकाम कामगारांना अत्यावश्यक वस्तू संच (Essential Kit) पुरविण्याच्या योजनेस शासन मान्यता देण्याबाबत 22 - 11 - 2017 डाऊनलोड
12 बांधकाम कामगारांची ग्रामपंचायत स्तरावर नोंदणी करणेबाबत 22 - 09 - 2017 डाऊनलोड
13 बांधकाम कामगारांची नोंदणी-धडक मोहीम घेण्याबाबत 27 - 06 - 2017 डाऊनलोड
14 महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदीत बांधकाम कामगारांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट करण्याबाबत 02 - 06 - 2017 डाऊनलोड
15 श्री.श्री.चु.श्रीरंगम,सहसंचालक (लेखा व कोषागारे)यांची महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सचिव पदावर प्रतिनियुक्तीने नेमणूक करण्याबाबत 04 - 03 - 2017 डाऊनलोड
16 नोदींत पात्र बांधकाम कामगारांना बांधकामासाठी उपयुक्त/आवश्यक असलेली अवजारे खरेदी करण्याकरीता मंडळाकडून रु. 5000/- चे अर्थसहाय्य देण्याबाबत 01 - 03 - 2017 डाऊनलोड
17 राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यासाठी राज्यातील शहरे / गावे यांचे पुनर्वर्गीकरण. 16 - 12 - 2016 डाऊनलोड
18 जनश्री विमा योजनेचे नामकरण आम आदमी विमा योजना असे करण्याबाबत 28 - 11 - 2016 डाऊनलोड
19 महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदीत बांधकाम कामगारांना महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना लागू करण्याबाबत 21 - 09 - 2016 डाऊनलोड
20 इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, 1996 अंतर्गंत तज्ञ समिती पुन:गठित करण्याबाबत 15 - 06 - 2016 डाऊनलोड
21 महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष श्री.ओमप्रकाश ननकू यादव यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्याबाबत 02 - 05 - 2016 डाऊनलोड
22 महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या आरोग्य व वैयक्तीक अपघात विमा योजनेबाबत 14 - 08 - 2014 डाऊनलोड
23 महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळाच्या नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या पाल्यास रु.1000/- रकमेपर्यन्तची शैक्षणिक उपयोगाची पुस्तके भेट देण्याबाबत 14 - 08 - 2014 डाऊनलोड
24 महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना द्यावयाच्या भेट वस्तू ऐवजी रोख रक्कम देणेबाबत 18 - 06 - 2014 डाऊनलोड
25 महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातर्गत राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना द्यावयाच्या भेटवस्तू ऐवजी रोख रक्कम देणेबाबत 30 - 05 - 2014 डाऊनलोड
26 महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातर्गत राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना द्यावयाच्या भेटवस्तू ऐवजी रोख रक्कम देणेबाबत 26 - 05 - 2014 डाऊनलोड