ई - सुविधानोंदीत कामगारांची माहिती


  • ऑन-लाईन : नोंदीत कामगार शोधणे
  • एक्सेल नमुन्यातील नोंदणीची माहिती-अहमदनगर
  • एक्सेल नमुन्यातील नोंदणीची माहिती-भाग २
  • एक्सेल नमुन्यातील नोंदणीची माहिती-भाग ३
  • एक्सेल नमुन्यातील नोंदणीची माहिती-भाग ४
  • एक्सेल नमुन्यातील नोंदणीची माहिती-भाग ५
  • एक्सेल नमुन्यातील नोंदणीची माहिती-भाग ६