कायदे आणि नियम

कायदे आणि नियम

रोजगार नियमन व सेवाशर्ती

इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या रोजगार व सेवाशर्तीचे नियमन करण्यासाठी व त्यांच्या सुरक्षा, आरोग्य व कल्याणासाठी उपाययोजना करण्याकरीता खालील अधिनियम / नियम केंद्र व राज्य शासनाने निर्गमित केले आहेत.
 
The building and other construction workers' welfare cess act, 1996
इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर कायदा, 1996
 
The building and other construction workers' welfare cess rules, 1998
इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1998
 
The building and other construction workers' (Regulation of employment and conditions of service) act, 1996
इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) कायदा, 1996
 
The building and other construction workers' (Regulation of employment and conditions of service) central rules, 1998
इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) केंद्रीय अधिनियम, 1998
 
The Maharashtra building and other construction workers' (Regulation of employment and conditions of service) central rules, 2007
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) अधिनियम, 2007