आमच्या बाबत

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ

इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कलम १८ (१) नुसार प्रत्येक राज्याने त्रिपक्षीय मंडळाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. तथापि, महाराष्ट्र शासन अधिसु्चना दिनांक ०४.०८.२००७ अन्वये प्रथमत: ५ शासकीय सदस्यांची नियुक्ती महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळावर करण्यात आली होती. तदनंतर दिनांक १ मे २०११ व २८ मे २०१५ रोजीच्या शासन अधिसूचनेद्वारे परिपुर्ण त्रिपक्षीय मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे. यामध्ये अध्यक्षांसह, ३ शासन प्रतिनिधी, ३ मालक प्रतिनिधी व ३ कामगार प्रतिनिधी अशा एकूण १० सदस्यांचा समावेश आहे.


मंडळ संरचना

अध्यक्ष

श्री. ओमप्रकाश ननकू यादव

शासकीय प्रतिनिधी

श्री. राजेशकुमार (भा.प्र.से.)

प्रधान सचिव,कामगार

कामगार आयुक्त

कामगार आयुक्त

उपसचिव, कामगार -७

मालक प्रतिनिधी

श्री. पी. आर. मुंढे, नागपूर

श्रीमती मेधा धवल आगटे, पुणे

श्री. सतीश मगर, पुणे

कामगार प्रतिनिधी

श्री. अशोक गोविंदराव भुताड, नागपूर

श्री. श्रीपाद कुटासकर, औरंगाबाद

श्री. विजय देवरुखकर, मुंबई

श्री.एस. सी. श्रीरंगम, सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी